Privacyverklaring

Organisatie
Watersteen Advocaten, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
Watersteen Advocaten
Edgard Gevaertdreef 10
9830 Sint-Martens-Latem
Tel: +32 9 222 55 50
www.watersteen.be
info@watersteen.be


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
Watersteen Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@watersteen.be


Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming?
Stijn van Niel Schuuren
Edgard Gevaertdreef 10
9830 Sint-Martens-Latem


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Watersteen Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen (zie ondermeer artikel 488 e.v. Ger.W. en artikel 495 Ger.W.), doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Watersteen Advocaten verwerkt gebeurlijk en volgens noodzaak volgende algemene persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer


Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
Watersteen Advocaten verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

 We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@watersteen.be.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Watersteen Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op Watersteen Advocaten rust;
 • ter behartiging van de vitale belangen van U of van een andere natuurlijke persoon;
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan (een advocaat van) Watersteen Advocaten is opgedragen;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Watersteen Advocaten of van derden;
 • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • het verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om goederen en diensten bij U af te leveren;
 • Watersteen Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Watersteen Advocaten neemt de bescherming van Uw gegevens ter harte en neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen en voorzorgen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, enz. tegen te gaan.

Waterteen Advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Watersteen Advocaten) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?
Watersteen Advocaten bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor Uw gegevens worden verzameld. Zo onder meer om bijvoorbeeld te kunnen nagaan of er geen belangenconflicten kunnen optreden bij het aanvaarden van nieuwe opdrachten.

De gegevens worden met respect voor het principe van de opslagbeperking bewaard voor een termijn van 5 jaar, na het beëindigen van de opdracht. Deze termijn is een wettelijke minimumtermijn (wettelijk bewaarplicht voor advocaten overeenkomstig artikel 2276bis B.W.).


Worden persoonsgegevens verstrekt aan derden?
Watersteen Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de opdracht met U.

Met bedrijven die Uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Watersteen Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke cookies, of vergelijkbare technieken, gebruiken wij?
Watersteen Advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt U ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Wenst U Uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen?
U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door Watersteen Advocaten en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@watersteen.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van Uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie Uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Watersteen Advocaten houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op Uw verzoek.

 U dient wel voor ogen te houden dat Watersteen Advocaten gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan Uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatir.

Watersteen Advocaten wil U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T: +32 (0)2 274 48 00
F: +32 (0)2 274 48 35
E: commission@privacycommission.be